Bovenschoolse plusklas basisonderwijs
Al meer dan 15 jaar verzorgen we plusklasonderwijs. Eerst voor één basisschool, maar al snel zijn we schooloverstijgend gaan werken.We hebben een doorgaande leerlijn ontwikkeld naar het voortgezet onderwijs in samenwerking met onze partner het Titus Brandsmalyceum. Leerlingen kunnen vanuit de bovenschoolse plusklas direct instromen in de draaideurplusklas van het TBL, als ze dat willen.

SHARING GIFTS en de HELE-KIND-BENADERING: onderwijs in het leren omgaan met de eigen hoogbegaafdheid
We staan als hoogbegaafde meerwetende partners voor een groep van hoogbegaafde leerlingen. Onze gezamenlijke hoogbegaafdheid staat centraal. We delen voorbeelden uit de dagelijkse praktijk en uit elkaars leven. We bespreken die in het kader van bewustwording: wat betekent hoogbegaafd ZIJN voor jou? En wat herken je daarvan in de verhalen van de ander?
Er is veel aandacht voor wat het met je doet als je je dagelijks aan moet passen aan het leertempo en de omgangsvormen van je gemiddeld begaafde klasgenoten. We zijn op zoek naar een evenwicht tussen acceptatie van deze aanpassing enerzijds en onderkenning van de eigen behoeften anderzijds. Aangezien alle leerlingen dezelfde gevoelens van niet-begrepen of aanvaard worden ervaren, wisselen we manieren om daarmee om te gaan uit. Regelmatig merken we dat het gevoel van niet gezien te worden op de ‘ziel‘ van een leerling is gaan zitten. We delen dit dan direct met ouders en de basisschool. We denken daarna graag mee hoe er beter kan worden aangesloten op de onderwijs- en begeleidingsbehoeften op de eigen school.
Geen enkele onderwijsdag is voor ons hetzelfde: we gaan in op de actualiteit van de dag en hoe die het totale zijn van een leerling beïnvloedt: sociaal, emotioneel en cognitief. Wat denk je, wat voel je en hoe ga je om met de ander?

De drie intelligenties van Sternberg: onderwijs in het leren denken en studeren
We werken projectmatig, om het creatieve en probleemoplossende denken waar hoogbegaafde leerlingen zo blij van worden, ruim baan te geven. We doen dit aan de hand van de drie intelligenties van Sternberg: de creatieve, analytische en praktische intelligentie. Hiermee delen we het werk in fasen in, zodat leerlingen grip krijgen op de aanpak. We starten met een brainstorm, waarin alle ideeën ruim baan krijgen tijdens een onbegrensd en associatief denkproces. Vervolgens komt de analytische fase, waarin leerlingen logisch nadenken over de verschillende mogelijkheden en wat nodig is om uitvoering te geven aan de opdracht. In de praktische fase gaan ze aan het werk, waarbij ze oog hebben voor de samenwerking en de haalbaarheid van hun plan. Problemen die ze tegenkomen, lossen ze volgens dezelfde cyclus op: creatief oplossingen bedenken, analytisch de beste kiezen en die vervolgens praktisch toepassen. Door te reflecteren op de eigen aanpak, worden de metacognitieve vaardigheden ontwikkeld: denken over het eigen denken en de eigen aanpak.

Wettelijk kader: de leerplichtwet
De eigen school dient toestemming te geven aan een leerling om deel te nemen aan de bovenschoolse plusklas en houdt daarmee de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs. Er is geen sprake van een verlofregeling en er hoeft dus bij de leerplichtambtenaar geen verlof te worden gevraagd. Hiermee onderkent de eigen school dat de aangemelde leerling onderwijs- en begeleidingsbehoeften heeft die ze zelf slechts ten dele kunnen bieden. De noodzaak tot omgang met ontwikkelingsgelijken, die een basisschool nauwelijks kan bieden, toont direct de handelingsverlegenheid aan die de eigen school ervaart.